1897865_283006458513751_2114539342_n.jpg
Anunciatinky@email.cz

Líbí se Vám Blog?

Ano, líbí (69 | 97%)
Ne, nelíbí (2 | 3%)
Z Vůle Boží se v roce 2012 Alberionova větev rozrostla také do České Republiky . "Prozatím" se zde nachází jen jedna sestra.
995443_613435748686783_681991559_n.jpg

Institut Zvěstování Panně Marii - ANUNCIATINKY * ZVĚSTOVATELKY - IMSA- Istituto Maria Santissima Annunziata.

angelomaria.jpg
306050_389129574503752_1935182138_n.jpg
Jeho zakladatelem je Blahoslavený Giacomo (Jakub) Alberione Institut Zvěstování Panně Marii - Anunciatinky, zasvěcené ženy ve světě. Je to sekulární ženský Institut Annunziatine (Anunciatinky- Zvěstovatelky) jak jsou obvykle nazývány, zůstávají ve svém prostředí a ve své profesi, prožívají zasvěcení Pánu skrze evangelní slib chudoby, čistoty a poslušnosti po příkladu Marie, Panny z Nazareta. Dávají vlastní život do služeb evangelia, aby přinesly Ježíše Mistra všem lidem v duchu Paulínské rodiny.
Per informazioni - Informace

Istituto Maria Santissima Annunziata
Via Antonino Pio, 40 - 00145 Roma
tel. 06.540.96.70
fax 178.220.1620
email: imsa@tiscali.it
web: www.annunziatine.it
anunciatinky@email.cz
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách

Rubriky

Institut Zvěstování Panně Marii v České republice Anunciatýnky - Zvěstovatelky
Institut Zvěstování Panně Marii v České republice Anunciatýnky - Zvěstovatelky
free counters

Strom Alberione  Zakladatel.jpg
KDO JSME
Promyšlená a Bohem vyvolená již od stvoření světa, Anunciatinka je ta, která je povolaná ze světa, aby ze svého "vnitřního hradu" zvěstovala lidem dnešní doby a s dnešními prostředky nekonečnou Lásku našeho Pána pro každičké své stvoření.
Náš sekulární institut se jmenuje Svatá Maria Anunciata, odkud pochází naše jméno. Je to jedno z deseti odvětví Paulínské Rodiny založeno Blahoslaveným Jakubem Alberionem v roce 1958. Jsme zasvěcené ženy ve světě, skládáme sliby chudoby, čistoty a poslušnosti, i když zůstáváme ve světě. Navenek nemáme nic co by nás odhalilo, protože nenosíme řeholní oděv a nežijeme v komunitě. Každá z nás zůstává ve svém prostředí, práci a ve svém apoštolátu. Výhodou toho je, že můžeme přinést Pána Ježíše, kterého tolik milujeme do všech prostředí, čím může být domov, kanceláře, fabriky, školy, rodiny, apod..

Svatý Duch, obdivovatelný tvůrce pravdivosti charismat, vznesl do našeho času nové podoby zasvěceného života, skoro jako odpověď nákresu prozřetelnosti, novým potřebám, které Církev dnes potkává v naplnění své mise ve světě. (VC 10). Tudíž k našemu povolání je zapotřebí také své specifické Boží volání.

Není to pro lidi, kteří chtějí jen najít nějaké to jejich místo, nebo osoby, kterým ztroskotal svůj život a nedokázali si vytvořit určité své zázemí. NE: duše vyvolené! Musí to být duše, které chtějí žít absolutně v Bohu a nepozvat do svého srdce žádný jiný citový vztah než je náš Pán. (Blahoslavený Jakub Alberione)

Následování Ježíše Krista z větší blízkosti, napodobením ho ve své chudobě, čistotě a poslušnosti ke Svému Otci. Zakládáme celý náš život na dvojici kontemplace- činnost. Praví náš zakladatel " aby jste přešli bahnem, bez toho aby jste se ušpinili, musíte být silné duše, osoby, které jsou opravdové hrdinky ve světě.
Zasvěcené ve světě

*** Institut Zvěstování Panně Marií založený bl. Jakubem Alberione v roce 1958 a přidružený ke společnosti svatého Pavla, je jednou z deseti větví, které tvoří Paulinskou rodinu.

Institut schválil papež Jan XXIII. v roce 1960. Je tvořen zasvěcenými ženami, které žijí podle evangelijních rad ve svém světském stavu a v rámci svých sociálních závazků a jsou povolané k šíření poselství spásy. Prvotním úkolem Institutu je vzdávání slávy Bohu a posvěcení svých členů. Zvláštní poslání je sloužit v Církvi a spolupracovat s ní, přinášet Ježíše Mistra, který je Cesta, Pravda a Život, a šířit pravdu křesťanské víry a mravů, „křesťanskou etiku“, k proměně individuálního a společenského života ve všech formách, především s využitím moderních prostředků komunikace.
Jde o sekulární institut přidružený k Paulínské rodině zasvěcených žen žijících ve světě podle evangelijních rad čistoty, chudoby a poslušnosti.
Institut in the world

Italiano

Romania

Ceco

Spagnolo

Inghlese

Polacco

Rep.Ceca piazza praga

PROSPEKT  v

Českém jazyce
 

Pro tebe

Annunciazione
Panna Maria vzorem a příkladem.

„Maria řekla, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.”
(Lk 1,38)

***

"Naše specifické poslání je toto:
ukazovat Pannu Marii dnes lidem."

(Don Alberione)

***

Anunciatinky napodobují Pannu Marii a jsou svědky tajemství Zvěstování v Církvi dnes. Formují celý svůj život podle Panny Marie z Nazareta, která se ve svém každodenním životě nechala obejmout a proměnit Duchem Svatým, přijala Pána Ježíše a darovala nám ho.

 

***

Zvěstování vtělení Božího Syna,  souhlas „Fiat'' a odevzdání se ve slovech “Jsem služebnice Páně...“ představují počátek největšího tajemství naší spásy. Být Anunciatinka znamená spoluúčast ve víře na této
události a její znovuprožívání v přítomném čase lidských dějin.

Beato Alberione

Sito ufficiale in Italia

www.anunciat.mypage.cz

facebook.com/Anunciatinky 
anunciatinky@email.cz

Institut Zvěstování Panně Marií

Bl. Jakub Alberione v Církvi

"Vaše apoštolské dílo má smysl, když se děje v Kristu a v Církvi... Pro správné naplnění vašeho povolání je nezbytné být aktivní v Církvi a skrze Církev být v Bohu.
  
(Bl. Alberione)

***

Tato slova našeho zakladatele Anunciatinkám připomínají, že jsme součástí Církve a máme mít církevní charakter, aby každá z nás byla znamením v Církvi a služebnicí Božímu lidu.

Beato Alberione

" Každý Institut zasvěceného života je darem, který Duch Svatý dává Církvi a pro Církev.“ (LG 43)

***

"Zasvěcený život, postaven na Evangeliu je celkovým oddáním se Bohu, pro život a svatost Církve." 
                                      (Can. 574)

              ***               

   Je zapotřebí duší, které opravdu milují  Pána,
které budou hořet láskou k Němu;
ne osoby průměrného ducha,
ale štědré duše ... které tvoří z Božího slova střed knihy
 jejich života, v ní budou číst, uchovávat  a přinášet ho, tak i ony budou světlem.!


(Bl. Jakub  Alberione) 

Contatti  

Radostná zvěst


Zasvěcené ve světě

Institut Zvěstování Panně Marií je součástí Paulínské rodiny, jedním z deseti odvětví rodiny Paulínek, založen bl. Jakubem Alberione.

***

Institut schválil papež Jan XXIII. v roce 1960. Je tvořen zasvěcenými ženami, které žijí podle evangelijních rad ve svém světském stavu a v rámci svých sociálních závazků a jsou povolané k šíření poselství spásy. Prvotním úkolem Institutu je vzdávání slávy Bohu a posvěcení svých členů. Zvláštní poslání je sloužit v Církvi a spolupracovat s ní, přinášet Ježíše Mistra, který je Cesta, Pravda a Život, a šířit pravdu křesťanské víry a mravů, „křesťanskou etiku“, k proměně individuálního a společenského života ve všech formách, především s využitím moderních prostředků komunikace.

   

Zemřel 26. listopadu 1971 krátce po tom, co ho osobně navštívil papež Pavel VI. Poslední slova, která vyslovil, byla: „Umírám…Ráj!
“ a ještě: „Modlím se za všechny.“

 

torna su
***

free glitter text and family website at FamilyLobby.com 

free glitter text and family website at FamilyLobby.com 

 

Istituto Maria Santissima Annunziata - Via Antonino pio, 40 – 00145 Roma – tel. 06/540.96.70 -- Contatti

 

2013 - Nuovo pieghevole delle Annunziatine

Institute of Our Lady
of the Annunciation

Italiano

Romania

Ceco

Spagnolo

Inghlese

Polacco

 

Con Maria per modello

Logo personale

" Ecco l'Ancella del Signore: si faccia di me secondo la tua parola". (Lc 1,38)

***
"La vostra missione è precisamente questa:
rappresentare oggi Maria dinanzi agli uomini".
(Don Alberione)

***

Le Annunziatine, imitatrici di Maria e testimoni del mistero dell'Annunciazione nell'oggi della Chiesa, modellano tutta la loro vita sulla Vergine di Nazareth, che nella semplicità della vita quotidiana si è lasciata possedere e trasformare dallo Spirito Santo, ha accolto Gesù e lo ha donato.

***

L'annuncio dell'Incarnazione del Figlio di Dio e l'assenso di Maria nel dire:"Ecco l'Ancella.." rappresentano il più grande evento della storia della nostra redenzione. Perciò Annunziatine vuol dire partecipare a questo evento, rivivendolo nella storia dell'umanità del nostro tempo.

 

Sfoglia opuscolo

Con Don Alberione nella Chiesa

" La vostra azione apostolica, ha ragione di essere in quanto è in Cristo e nella Chiesa... Per vivere la vocazione bisogna che vi inseriate nella Chiesa e, attraverso la Chiesa, in Cristo".

(Beato Alberione)

Questa parola del Fondatore consente alle Annunziatine di assumere il carattere di ecclesialità, per cui ognuna di noi diviene segno della Chiesa, la rappresenta realmente ed è al servizio del popolo di Dio.

Sito Alberione

 

" Ogni Istituto di vita consacrata è un dono che lo Spirito fa alla Chiesa e per la Chiesa". (LG 43)

***

" Lo stato di coloro che professano i consigli evangelici appartiene alla vita e alla santità della Chiesa". (Can. 574)

Sito Ufficiale Annunziatine Italia
Annunziatine nel mondo
Annunziatine di don Alberione
Annunziatine scrivono
Vivinellagioia

Sito Ufficiale

Depliant Depliant originale stampabile originale

Consacrate nel mondo

L'Istituto "Maria Santissima Annunziata", aggregato alla Società San Paolo, è uno dei dieci rami della Famiglia Paolina fondata dal Beato Don Giacomo Alberione.

Approvato da papa Giovanni XXIII nel 1960, è formato da consacrate a Dio che, con la professione dei consigli evangelici, nella loro condizione secolare e nell'ambito dei loro impegni sociali, si dedicano, alla diffusione del messaggio della salvezza.

L'Istituto ha per primo fine la gloria di Dio e la santificazione dei membri. Il fine speciale è questo: servire e cooperare con la Chiesa nel dare all'umanità Gesù Maestro, Via, Verità e Vita, con la diffusione del pensiero cristiano, della morale cristiana, e dei mezzi di elevazione della vita individuale e sociale particolarmente in forme moderne.

 

Scrivi

Ci vogliono anime che amino davvero il Signore,
che brucino di amor di Dio, non persone di mezza qualità,
ma anime generose...che fanno della
Parola di Dio
il libro centrale della loro vita, che lo leggono,
portano e lo fanno arrivare,
così, anch'esse saranno luce !


(Beato don Alberione)

 

torna su
***

 

For you

Institute Annunciation of Mary

The joyful announcement

 

 


With Mary as model

She said:” Behold the handmaid of the Lord,
Be it done unto me according to thy word.”(Lc 1, 38)

Your specific mission is the following: "to present Virgin Mary to the people of today"
Fr. James Alberione

***

The annunciatines, imitators of Mary and
testimonies of the mystery of annunciation today
in the Church, model their lives following the example of
the Nazareth Virgin, that in the simplicity of daily life
has led herself be guided and transformed by the Holy Spirit,
has received Jesus and has given him to the world.

***

The announcement of the incarnation of the Son of God
and the assumption of Mary when saying: “Behold the handmaid….”
represent the biggest happening in the history of our redemption.
Therefore, Annunciatine means to participate in this happening,
making it revive in the   history of humanity of our time.

 

With Fr. James Alberione in the Church


“The apostolic reason, of the annunciatine, has reason of being
as for as it is in Christ and in the Church…To live the vocation
it needs that they integrate in the Church, and through the Church,
in Christ.”
(Beatified Alberione)

These words of the founder permit the annunciatines to assume the
character of ecclesiastity for which each one of us is transformed
in a sign of the Church, represent it and are in the service of the
God’s people.

 

Beato Alberione

“Each Institute of consecrated life is a gift that the Holy Spirit
gives to the Church and for the Church” (LG 43)

**

“The state of whom profess the evangelic counsels in those
Institutes belong to the life and sanctity of the Church….”
(Can. 574)
 

Consecrated in the world

annunciatines Filippine


The Institute “Annunciation of Mary”, added to the Saint Paul
Society, is one of the ten branches of the Pauline Family founded
by the
beatified Fr. James Alberione.

***

Approved by the Pope John XXIII in 1960, it is formed by misses
consecrated to God, with the profession of the evangelic
counsels, in their secular condition and in the ambit of their
social occupations, they dedicate to the diffusion of the salvation  message

***

The institute has as first purpose the glory of God and the  sanctification of its members. The special purpose is this:to serve and cooperate in the Church giving Jesus Master
Way, Truth and Life to humanity, with the diffusion of
Christian thought, of Christian morality, and the means of     individual and social life elevation particularly modern means.

“It is needed souls that love the Lord truly, that burn of love to
God, not people of half quality but generous souls ….
that make of  the word of God their central book of their lives,
That read it, live it and make it arrive to others so they will also
be light.”

(Beatified Alberione)

 

torna su
***

IMSAROMANIA

 

 

----------free glitter text and family website at FamilyLobby.com----------  
Professione Perpetua di Consuela

 

Cu Maria ca model

“Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău” (Lc 1,38)

Misiunea voastră specifică este aceasta: “să o prezinte azi pe Fecioara Maria în faţa oamenilor”

(Don Alberione)

Anunţiatinele – o imită pe Maria ca martoră a Întrupării, azi în Biserică, îşi modelează viaţa, după aceea a Sfintei Fecioare din Nazaret, care în simplitatea vieţii cotidiene s-a lăsat locuită şi transformată de Duhul Sfânt, l-a primit şi l-a dăruit lumii pe Cristos.

Vestirea Întrupării Fiului lui Dumnezeu şi acceptarea Mariei prin cuvintele: “Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău!”, reprezintă cele mai mari evenimnete din istoria răscumpărării noastre. Anunţiatine înseamnă participarea la acest eveniment, retrăind-o în istoria omenirii de astăzi.


Sito Ufficiale IMSA Italia

ROMANIA Contatti

Cu Don Alberione în Biserică

“Acţiunea voastră apostolică are sens în măsura în care Cristos trăieşte în Biserică. Pentru a trăi vocaţia voastră, este necesar să vă inseraţi în Biserica lui Cristos” (Don Alberione) Acest îndemn al Fondatorului, le cere anunţiatinelor să-şi asume caracterul eclezial, prin care fiecare dintre noi devine semn al Bisericii, o reprezintă şi este în slujirea poporului lui Dumnezeu.

 

“Fiecare Institut de Viaţă Consacrată este un dar al Duhului Sfânt făcut Bisericii şi pentru Biserică”
(LG 43)

“Modul de viaţă a celor care practică sfaturile evanghelice aparţin vieţii şi sfinţeniei Bisericii”
(Can. 574)Blog e Sito di Consuela

Consacrate în lume

Institutul Maria Santissima Annunziata agregat la Societatea Sfântul Paul, este unul din cele 10 ramuri ale Familiei Pauline fondată de Don Giacomo Alberione. A fost aprobat în anul 1960 de către Papa Ioan al XXIII-lea, şi este alcătuit din femei consacrate lui Dumnezeu, care prin profesarea sfaturilor evanghelice în condiţia seculară, se dedică răspândirii mesajului mântuirii.


Institutul are ca prim scop: slava lui Dumnezeu şi sfinţirea membrilor. Scopul special este: să slujească şi să coopereze cu Biserica pentru a-l dărui lumii pe Isus Învăţătorul Calea, Adevărul şi Viaţa, prin difuzarea mesajului creştin, a moralei creştine pentru creşterea calităţii vieţii lanivel individual şi social, cu toate mijloacele moderne de comunicare.

Imsa Romania


Depliant in Rumeno

Sunt necesare suflete
care să-l iubească
cu adevărat pe Dumnezeu,
care să ardă de iubire pentru Dumnezeu,
nu persoane mediocre,
de calitate medie,
ci suflete generoase
care să facă din Cuvântului lui Dumnezeu,
cartea de bază a vieţii lor,
pe care s-o citească,
s-o poarte cu sine şi să o vestească tuturor!
Astfel, vor deveni şi ele lumină!


(Don Alberione)


***

 

Para ti

Instituto Anunciación de María

El alegre Anuncio

 

Con Maria como modelo

Ella dijo: “Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho.”. (Lc 1,38)

***
"Su misión es precisamente esta: representar hoy a María delante de los hombres".

(Don Alberione)

Las Anunciatinas, imitadoras de María y testominos del misterio de la Anunciación hoy en la Iglesia, modelan toda su vida a ejemplo de la Virgen de Nazareth, que en la semplicidad de la vida cotidiana se ha dejado guiar y transformar por el Espiritu Santo, ha recibido a Jesús y lo ha dado al mundo.

***

El Anuncio de la encarnación del HIjo de Dios  y la Asunción de María al decir: “Soy la esclava...” representan el más grande acontecimiento de la historia de nuestra redención. Por eso, Anunciatina quiere decir participar en este acontencimiento, haciendolo revivir en la historia de la humanidad de nuestro tiempo.

 

Sito Anunciatinas

Con don Alberione en la Iglesia

“La razón apostolica, de la Anunciatina, tiene razón de ser en cuanto que es en Cristo y en la Iglesia... Para vivir la vocación necesita que se integren en la Iglesia, y a través de la Iglesia, en Cristo”

(Beato Alberione)

Estas palabras del Fundador permite a las Anunciatinas asumir el caracter de eclesialidad para la cual cada una de nosotras se trasforma en signo de la Iglesia, la representa y está al servicio del pueblo de Dios.

Beato Alberione

“Cada Instituto de vida consagrada es un don que el Espíritu Santo da a la Iglesia y para la Igleia”
(LG 43)

***

El estado de quienes profesan los consejos evangélicos en esos institutos pertenece a la vida y a la santidad de la Iglesia...” (Can. 574)

 

Consagradas en el mundo

Anunciatinas

El Instituto “Anunciación de María”, agregado a la Sociedad de San Pablo, es uno de las diez ramas de la Familia Paulina fundada por el Beato P. Santiago Alberione.

Aprobado por el Papa Juan XXIII en 1960, está formado por consagradas a Dios, con la profesión de los consejos evangelicos, en su condición secular y en el ámbito de sus ocupaciones sociales, se dedican a la difusión del mensaje de salvación.

El Instituto tiene como primer fin la gloria de Dios y la santificación de sus miembros. El fin especial es este: servir y cooperar en la Iglesia dando a la humanidad a Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida, con la difusión del pensamiento cristiano, de la moral cristiana, y los medios de elevación de la vida individual y social particularmente los medios modernos.

Blog Imsa Messico
Blog Imsa Argentina
Imsa Messico

Se necesitan almas que amen verdaderamente al Señor, que ardan de amor a Dios, no personas de media calidad, sino almas generosas... que hagan de la Palabra de Dios el libro central de su vida, que lo lean, lo vivan y lo hagan llegar, y así también ellas serán luz”

(Beato Alberione)

 

torna su
***


Dla Ciebie

Instytut Matki Bożej Zwiastowania


Radosna Nowina

Z Maryją wzorem i przykładem

Annunciazione di autore polacco


“Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38)

***

“Waszą misją jest dokładnie to, aby dzisiaj ukazywać  Maryję  ludziom”

(ks. Jakub Alberione)

Anuncjatynki, naśladowczynie Maryi i świadkowie Tajemnicy Zwiastowania Pańskiego w dzisiejszym Kościele, kształtują swoje życie według wzoru życia Matki Najświętszej, która w prostocie codzienności powierzyła się Bogu, pozwoliła się przemienić Duchowi Świętemu i przyjęła Jezusa jako największy i najpiękniejszy Dar.

***

Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i zgoda Maryi: „Oto ja, Służebnica Pańska...”, wyrażają początek największej tajemnicy naszego zbawienia. Bycie Anuncjatynką oznacza uczestnictwo w tym wydarzeniu wiary, przeżywanym na nowo w obecnej chwili historii ludzkości.

Z Ks. Alberione w Kościele

„Wasza praca apostolska ma sens, jeżeli dokonuje się w Chrystusie i w Kościele... Aby żyć i wypełniać wasze powołanie, musicie włączyć się w Kościół, a przez Kościół – w Chrystusa”.  (błogosławiony Alberione)

***

Te słowa Założyciela przypominają Anuncjatynkom, że są częścią Kościoła, którego każda z nich jest znakiem i przedstawicielem w służbie Ludowi Bożemu.

Beato Alberione

Każdy Instytut Życia Konsekrowanego jest darem, jaki Duch Święty daje Kościołowi i dla Kościoła”.
(LG 43)

***

Życie konsekrowane przez profesję rad ewangelicznych jest całkowitym oddaniem się Bogu dla życia i uświęcenia Kościoła”. (KPK 574.1)

Giovanni Paolo II

Uświęcajcie świat


Madonna Nera di Czestochowa

Instytut Matki Bożej Zwiastowania, związany z Towarzystwem Świętego Pawła, jest jedną z dziesięciu wspólnot tworzących Rodzinę Świętego Pawła, założoną przez błogosławionego
Jakuba Alberione.

***

Instytut zatwierdzony przez błogosławionego papieża Jana XXIII w 1960 r., tworzą osoby konsekrowane, które żyją w duchu rad ewangelicznych. Zaangażowane w realizację swego powołania „w świecie”, poświęcają się czynnemu apostolstwu, i tak głoszą dobrą nowinę o zbawieniu.

***

Pierwszym zadaniem Instytutu jest oddanie chwały Panu Bogu i uświęcenie jego członków. Szczególną misją natomiast jest współpraca z Kościołem w ofiarowaniu ludzkości Jezusa – Mistrza, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dokonuje się to przez głoszenie prawd wiary i moralności chrześcijańskiej dla przemiany życia osobistego i społecznego, także przy użyciu współczesnych form przekazu i komunikacji.

Potrzeba dusz, które naprawdę pokochają Pana,
które będą płonąć dla Niego miłością;
nie chodzi o osoby przeciętnego ducha,
ale o dusze szczodre... które uczynią Słowo Boże
Księgą ich życia,
z którego będą czerpać mądrość i łaskę,
i w ten sposób staną się jak światło!

(błogosławiony ks. Alberione)

 

torna su

25.03.2015

Nezapomenutelný den
v Římě

Vzpomínka na audienci u Svatého otce Františka 27. listopadu 2014 očima první české novicky anunciatinky. Vydáno při příležitosti Slavnosti Zvěstování Páně, která je zároveň titulárním svátkem Institutu Zvěstování Panně Marii. Jde o sekulární institut přidružený k Paulínské rodině zasvěcených žen žijících ve světě podle evangelijních rad čistoty, chudoby a poslušnosti.

Nikdy nepřestanu děkovat Bohu a našemu představenému (delegátovi generálního představeného Paulínské rodiny) donu Vitovi Spagnolovi SSP, jenž mi dovolil, společně s ostatními sestrami, se zúčastnit audience u papeže Františka v Římě, která se uskutečnila 27. listopadu minulého roku v Aule Pavla VI. při příležitosti zakončení stoletého jubilea Paulínské rodiny. Bylo to pro mě úchvatné, být tak blízko papeži Františkovi! Mé formátorce Caterině se dokonce podařilo papeži podat ruku. Já jsem byla zaneprázdněna nahráváním videa, abych se pak mohla v ČR o tento zážitek podělit. Atmosféra byla úžasná.

Ještě před příchodem papeže probíhal program, ve kterém zástupci každé větve Paulínské rodiny vystoupili se svým příspěvkem. Učednice Božského Mistra (kontemplativněji zaměřená větev Paulínské rodiny) nám zatančily, jiní recitovali, zpívali, každý krátce pověděl o svém společenství. Bylo to moc krásné. Rovněž sestry, které vystoupily za nás všechny anunciatinky, o sobě něco pověděly a nakonec zazpívaly písničku, kterou složila jedna z nás. Moderátor nás představil jako ženy, jejichž duše hoří pro Boha. Bylo to velmi úsměvné a roztomilé, protože když sestry vystupovaly na pódium, prohlásil: „Podívejte se, to jsou ty, které hoří pro Boha!“

V proslovu papeže Františka se mi moc líbilo, když mluvil o médiích. Sama pracuji v TV NOE, takže jsem si uvědomila závažnost a odpovědnost v šíření Pravdy a Evangelia. Svatý otec podotkl, že mnohdy samotná média zkreslují pravdu ve svůj prospěch a tím zkreslují pravdu, což mnohdy s sebou nese otřesné a mnohdy také nenapravitelné následky.

Nikdy na tento den nezapomenu, bylo mi velkou ctí se této audience zúčastnit. Setkala jsem se poprvé s různými zástupci Paulínské rodiny, to bylo ohromné. Jsem také ráda, že jsem měla možnost na audienci potkat sestru Isidoru, představenou sester paulínek z Prahy, a představit jí také našeho představeného dona Vita Spagnola SSP.

Stala se mi také jedna zvláštní věc, o kterou se ráda podělím. Na audienci jsem měla možnost jet autobusem společně s naším představeným a dalšími třemi spolusestrami (dvě byly z Rumunska a jedna Italka) a všemi dalšími kněžími Paulínské rodiny. Při zpáteční cestě tomu tak mělo být rovněž. Jenže pro veliký počet účastníků audience bylo přistavených autobusů více, nemohly tudíž zůstat stát na místě nástupu déle než pět minut: rychlý nástup a okamžitě uvolnit prostor. Bylo to jeden autobus za druhým, kolona autobusů, šílené... V tom zmatku nebylo slyšet vlastního slova. Zůstala jsem sama s jednou spolusestrou a dalšími třemi kněžími (jeden z nich se jmenuje don Bogusław Zeman, další byl rovněž Polák a pak ještě jeden Ital). Marně jsme hledali náš autobus mezi mnohými dalšími, ten náš však už odjel. Kněží se ale postarali o to, že jsme nakonec odjeli autobusem s jednou italskou farností.

Během cesty jsem měla příležitost blíže se s kněžími seznámit, vykládali jsme si, a tak přišla také řeč o anunciatinkách. S velikým překvapením jsem zjistila, že rodná sestra jednoho z polských kněží je také anunciatinkou a že jezdí do ČR a snaží se zde působit tak, aby nás lidé poznali. Mnoho let se modlila za nějakou první českou anunciatinku. Vůbec o mně nevěděla! Tak jsme si s kněžími vyměnili kontakty a ta jeho sestra – polská anunciatinka – mě brzy kontaktovala a snad se brzy v Polsku spolu i s dalšími sestrami setkáme. Boží cesty jsou nevyzpytatelné! Chválím Boha za onen autobus, který nám ujel, protože díky tomu se nakonec osobně seznámím s polskými anunciatinkami. Už o mně ví a modlí se za mě! Chvála tobě, Pane! Neboť v ČR jsem zatím jediná anunciatinka, takže vše, co se událo a ještě stane, je pro mě takový malý zázrak. Chvála tobě Pane!

Eva Maria Habáňová, novicka anunciatinek

IMSA = Institut Zvěstování Panně Marii;

Institut zasvěcených žen žijících ve světě podle evangelijních rad čistoty, chudoby a poslušnosti. Jedná se o sekulární institut přidružený k Paulínské rodině.

Pro ty, kdo nás ještě neznají, mohou navštívit naše webové stránky v českém jazyce, odkaz najdete zde: http://www.anunciat.mypage.cz/rubriky/nas-zakladatel

Vystoupení anunciatinek:
27. Listopadu 2014 proběhla Audience se Svatým otcem Františkem na počest stoletého výročí paulínské rodiny. Každé jednotlivé odvětví paulínské rodiny předvedlo krátké vystoupení. Některé naše sestry zazpívaly písničku, kterou složila jedna z nás. Každý na úvod samozřejmě představil ve stručnosti své společenství. Bylo to moc krásné. Na tento den já osobně vzpomínám s nostalgií...
Překlad na cestě:

Istituti Paolini

SOCIETÀ SAN PAOLO – ISTITUTI PAOLINI DI VITA SECOLARE

di ANGELO DE SIMONE

«Capaci di santità
e di efficacissimo apostolato»


Negli Istituti paolini di vita secolare fondati da Don Giacomo Alberione (1884-1971) si professano i consigli evangelici di povertà,castità e obbedienza e si compie un apostolato che penetra dappertutto.


La copertina della rivista dei Gabrielini e delle Annunziatine.I cristiani laici possono professare i consigli evangelici con voti pubblici, perpetui o temporanei, in una comunità di un istituto religioso o restando nel mondo, nella fraternità di un istituto secolare ,che non obbliga alla vita di comunità.

Come nella parabola evangelica del seminatore il buon seme cade nel buon terreno (cfr. Mt 13,19),così lo Spirito di Dio si effondeva all ’inizio del secolo scorso nel fecondo alveo della mente e del cuore del giovane seminarista piemontese Giacomo Alberione (1884-1971),il quale dal medesimo Spirito sarebbe stato guidato a fondare le istituzioni che compongono la Famiglia Paolina, un’eredità notevole, costituita da cinque congregazioni religiose, quattro istituti di vita secolare, un’associazione di cooperatori.

Nella seconda metà degli anni ’50 egli avviava i quattro Istituti paolini di vita secolare , dei quali due commemorano il cinquantesimo di fondazione (1958-2008).I loro membri mirano alla santificazione personale e all’apostolato, professando i consigli evangelici con i voti di castità, povertà e obbedienza, vivendo in famiglia e operando nelle più diversificate professioni sociali.

La loro vita spirituale e testimonianza cristiana sono alimentate quotidianamente dalla celebrazione eucaristica, la liturgia delle ore, l’adorazione eucaristica. Per gli aspiranti, i novizi e i membri dei rispettivi istituti sono organizzati Esercizi spirituali annuali e incontri periodici a carattere spirituale e formativo. Ogni Istituto pubblica una circolare per il collegamento, l’informazione e la formazione degli aderenti.

Don Alberione con alcuni Gabrielini in uno degli incontri formativi.
Don Alberione con alcuni Gabrielini in uno degli incontri formativi.

Fuori della sacrestia

Fin dagli anni dello studentato (1897-1907)il giovane seminarista Alberione si concentra nell’approfondire il profilo squisitamente "laico" dello stesso Cristo. Scriverà nel 1953 che in quegli anni di studio «meditò il gran mistero della vita laboriosa di Gesù di Nazareth. Un Dio che redime il mondo con le virtù domestiche e con un duro lavoro fino all’età di trent’anni».

Egli si convincerà che «il cristianesimo non è un complesso di cerimonie, di atti esterni, di inchini, ecc.: è una vita nuova […].È necessario che l’uomo sia cristiano non solo pel battesimo, non solo in chiesa; ma in casa, ma in famiglia, ma nella società ». Per attuare questo tipo di pastorale, chiaramente "integrale ",come prete, egli stesso esce dalla sacrestia, quasi esclamando:«Ma come è possibile far del bene a chi non si conosce? Come essere ricercati mentre non si è conosciuti?».Scrive nel primo decennio del secolo scorso, ribadendo il Vangelo, che il Parroco e «pastore di tutti»lascia «le novantanove pecorelle sicure per rintracciare l’unica smarrita».In altre parole, sostiene che per un sacerdote è troppo poco farsi santo, salvando se stesso, riducendo la propria vita e ministero alla messa e al breviario: equivarrebbe a vivere nel chiostro.

Come per l’avvio delle Congregazioni religiose fondate dal lui nell’arco di un quarantennio egli è sollecitato da un documento del magistero della Chiesa, così pure per l’avvio degli Istituti di vita secolare è invitato, in questo caso, da più documenti: la costituzione apostolica Provida mater Ecclesia (2 febbraio 1947);il «motu proprio»Primo feliciter (12 marzo 1948),ambedue di Pio XII;l ’istruzione Cum sanctissimus (19 marzo 1948)della Sacra Congregazione per i Religiosi, nei quali documenti è sancita la possibilità di vivere la vita consacrata, oltre che in una comunità religiosa, anche negli Istituti secolari ,i cui membri non hanno l’obbligo della convivenza. Egli considera la Provida mater quale provvidenziale opportunità per allargare l’apostolato della Famiglia Paolina con l’avviare i suddetti Istituti.

Il gruppo torinese dei Gabrielini con don Alberione (1968).
Il gruppo torinese dei Gabrielini con don Alberione (1968).

Inseriti nel mondo

Nell’intero arco dell’anno 1958 don Alberione presenta diffusamente a voce e per scritto a Paolini e Paoline l’Istituto «San Gabriele Arcangelo », per uomini; l’Istituto «Maria Santissima Annunziata »,per donne; l’Istituto «Gesù Sacerdote », per presbiteri diocesani.

1 Il 12 agosto 1958,al termine di un corso di Esercizi spirituali svolto a Balsamo (Mi) per alcune donne, egli accoglie 12 di loro in noviziato con le quali avvia l’Istituto «Maria Santissima Annunziata» (Annunziatine).

2 Il 12 settembre dello stesso anno in un corso di Esercizi spirituali per un gruppo di giovani ad Albano (Roma) egli invita a entrare in noviziato 7 di loro, con i quali fonda l’Istituto «San Gabriele Arcangelo» (Gabrielini).

I primi due istituti, già nella loro denominazione, sono un chiaro riferimento all’Annunciazione e al mistero dell’Incarnazione, nel quale essi si trovano inseriti, a prova della fede di Don Alberione in questo mistero. Attorno agli anni sessanta egli assicurava oralmente ai primi Gabrielini: «Siete inseriti nel mistero dell’Incarnazione ».

Don Alberione con i Gabrielini per il consueto ritiro spirituale ad Albano insieme all 'assistente don Lino Brazzo (1968).
Don Alberione con i Gabrielini per il consueto ritiro spirituale ad Albano insieme all ’assistente don Lino Brazzo (1968).

3 Nel numero del mese di ottobre 1958 di Vita Pastorale Don Alberione fa pubblicare una comunicazione in cui s’informa il clero, cui giunge la rivista, sull’Istituto «Gesù Sacerdote» per presbiteri secolari (con alcuni dei quali avvierà l’Istituto nel 1959).

4 Don Alberione volle sempre una maggiore santificazione dei coniugi, consapevole che nel matrimonio e nel nucleo domestico voluti da Dio sbocciano la fede, le virtù umane e cristiane, gli stessi carismi ecclesiali e le vocazioni al matrimonio e alla vita consacrata. Egli nel promuovere la famiglia s’ispirava alla santa Famiglia di Nazareth. Gesù nasce a Betlemme e per lunghi anni vive in famiglia con Maria e Giuseppe.

Nello Statuto dei primi tre Istituti paolini di vita secolare approvato nel 1960, egli fa inserire o consente che siano inseriti al Capitolo Secondo due articoli (13 e 14) che prevedono l’’iscrizione all’Associazione dei primi tre Istituti «persone che sono legate da vincolo matrimoniale, ma che anelano al raggiungimento della perfezione cristiana, nel modo compatibile col loro stato ».Egli infatti, aperto ai segni dei tempi, sta introducendo nella Chiesa la possibilità della professione dei consigli evangelici pure per persone sposate, superando il concetto che questa sia privilegio riservato ai religiosi, proprio perché celibi. Infatti è convinto dell’armonica unità tra verginità e sponsalità, consacrazione e matrimonio. Ritiene possibile una speciale consacrazione da parte dei coniugi, «purché in condizioni di adempiere i doveri».

Il Gruppo delle Annunziatine e dei Gabrielini nelle Filippine con l 'assistente fr.Romeo Hitosis ssp (2004).
Il Gruppo delle Annunziatine e dei Gabrielini nelle Filippine con l ’assistente fr.Romeo Hitosis ssp (2004).

Approvazione pontificia

All’approvazione ,da parte della santa Sede, dei primi tre istituti si giunge molto presto. Il 4 marzo 1960 don Alberione fa inoltrare alla Sacra Congregazione per i Religiosi la domanda per la loro approvazione. L’8 aprile 1960 ,in tempi brevissimi, ottiene il Decreto di approvazione dei tre Istituti e del loro primo Statuto per un decennio. L’approvazione verrà rinnovata il 22 giugno 1977. Quella definitiva è del 30 marzo 1990.

In data 19 aprile 1982 il Superiore generale della Società San Paolo, don Renato Perino (1920-1995),chiede alla santa Sede che l’Associazione «Santa Famiglia» sia riconosciuta come opera propria della medesima Congregazione e ne venga approvato lo Statuto. L’approvazione è data dalla Congregazione per i Religiosi il 19 giugno 1982. Questa approvazione verrà rinnovata il 19 marzo 1993.

Un Gabrielino presenta l 'offerta del pane al superiore generale don Renato Perino (1989).
Un Gabrielino presenta l ’offerta del pane al superiore generale don Renato Perino (1989).

Apostolato capillare

Nella loro condizione secolare e nell’ambito dei loro impegni sociali i membri di questi istituti vivono la consacrazione a Dio e testimoniano la fede cristiana mediante l’apostolato. I consigli evangelici Un segnalibro dei Gabrielini preparato per la Beatificazione di Don Alberione, e quello delle Annunziatine per il 50 ¢ªdi Fondazione.fondati sull’insegnamento e il comportamento del divino Maestro (cfr.Mt 19,12) «sono generali e perfetti» (Tommaso d’Aquino), nel senso che racchiudono il radicalismo evangelico e costituiscono una forma stabile di vita data completamente a Dio per la edificazione della Chiesa, la salvezza del mondo, la perfezione della carità.

L’apostolato si caratterizza per la testimonianza cristiana, l’annuncio del vangelo, il servizio della carità «nel mondo con i mezzi del mondo, avvalendosi delle professioni, gli esercizi, i luoghi e le circostanze rispondenti alla propria condizione di secolari » (Provida mater ,6/II), a modo di fermento che permea ogni realtà di spirito evangelico per consolidare e far crescere il Corpo di Cristo.

In uno scritto di aprile 1958 il Fondatore assicura che i membri di questi istituti sono «capaci della maggior santità e di efficacissimo apostolato»nel mondo; portano tale perfezione «nel seno delle famiglie e della società e di tutte le attività umane»; rendono «enormemente agevole, esteso ed intensificato l’apostolato in innumerevoli ambienti, professioni e organizzazioni chiuse ordinariamente al religioso e ai sacerdoti »; danno «un aiuto efficacissimo in tempi di instabilità politica perché le persecuzioni non possono raggiungerli», non avendo abiti religiosi e distintivi particolari.

Chi aderisce alla vita degli istituti paolini si trova nelle comuni condizioni della secolarità e quindi più esposto ai pericoli del secolarismo e all’assunzione degli pseudovalori che la società contemporanea presenta in forme a volte fortemente aggressive. Per di più, egli manca del sostegno di una comunità che lo accolga e di un orario ben determinato che lo agevola. Tutto è rimesso alla sua generosità e senso di responsabilità. Perché rimanga spiritualmente vivace e apostolicamente impegnato, si rendono indispensabili una solida formazione di base e una costante animazione.

Questi istituti sono "paolini "perché «opera propria della Società San Paolo», ossia governati dal Superiore generale e dai Superiori maggiori di questa Congregazione mediante propri Delegati. I membri di questi istituti vivono la spiritualità della Famiglia Paolina, saldamente ancorata all’Eucarestia e alla Parola di Dio, e coltivano un’intensa devozione per la persona di Gesù Maestro Via e Verità e Vita e di Maria Regina degli Apostoli, nello spirito dell'apostolo Paolo. In pari tempo testimoniano la fede cristiana occupandosi della divulgazione del messaggio evangelico secondo lo spirito apostolico della Società San Paolo, la quale li promuove e accompagna nel loro cammino di santificazione e apostolato.

Maria Del Pilar, la prima Annunziatina del Messico (1963), con Don Alberione.
Maria Del Pilar, la prima Annunziatina del Messico (1963), con Don Alberione.

Aperti a un futuro di speranza

Gli Istituti paolini di vita secolare nella Famiglia Paolina, nella Chiesa e nella seconda metà del ventesimo secolo sono stati profezia, speranza e attuazione d’una esperienza di santità, di comunione e di apostolato. Si tratta di una testimonianza "snella" proprio perché "secolare": liberata dalla religiosità eccessivamente istituzionalizzata; aperta provvidenzialmente alla valorizzazione delle realtà terrene, alla promozione umana e all’evangelizzazione, che si fondano sul mistero dell’Incarnazione.

Nella Chiesa la vita secolare nella quale si professano i consigli evangelici rappresenta un futuro di speranza almeno per questa importante ragione: perché nella vita spirituale e apostolica essa dissolve l’antico e reiterato conflitto attività contemplazione, come pure la consueta separazione Chiesa mondo.

Riferendosi alla vita spirituale e apostolica di questi Istituti, Don Alberione assicura, che attività e contemplazione non possono che essere unite. Con ciò s’intende – egli dice – che chi lavora bene, con le dovute disposizioni, al fine immediato e necessario di guadagnarsi il pane col sudore della fronte, compie il santo volere di Dio, trasformando così il lavoro in preghiera. S’intende anche tenersi unito alla preghiera perenne della Chiesa […], che si prolunga nei secoli, che glorifica il Signore e fa piovere grazia e benedizione sull’umanità, anche sull’umanità più lontana da Dio […]. Vi sono anime che sono come una preghiera ambulante, che cammina […]; anime le quali non sanno pensare che del bene; anime che si tengono in contatto abituale con Dio dovunque si trovino: sul treno, sulla corriera, mentre cucinano o rigovernano, eccetera. In tutto quello che fanno c’è l’unione con Dio, che sarà più o meno sentita, ma che poco per volta diverrà sempre più sentita e renderà l’anima sempre più lieta, perché sentirà la sua unione con il Signore sempre più viva ».

Foto ricordo di Giovanni Paolo II con le Annunziatine (Teresa e Anna) impiegate in Vaticano.
Foto ricordo di Giovanni Paolo II con le Annunziatine (Teresa e Anna) impiegate in Vaticano.

È la vita secolare di chi si consacra a Dio nel secolo che in modo particolare fa cadere la dicotomia Chiesa mondo che la ecclesiologia del Concilio ha assolutamente superato, sulla base del comportamento del Signore, degli Apostoli e dei «settantadue» discepoli che sono nel mondo pur non essendo del mondo. Il beato Giacomo Alberione ha lasciato scritto: «Questi settantadue discepoli sono legati al tempo di Gesù, ma insieme sono anche il segno di tutti gli operai che il Signore risuscitato invia nel tempo della Chiesa. Quello che c’interessa in essi non è la funzione gerarchica, bensì il lavoro missionario. Attraverso questi discepoli la missione di Gesù raggiunge tutte le frontiere della storia giungendo alla sua pienezza nella mietitura escatologica […]. Gesù cammina con i suoi verso la mietitura e con essi indirizza tutto verso il Regno. In questo modo la missione dei discepoli si inserisce nella via di Gesù verso il Padre» .

Da: Coop.Paolino
XI. zastavení doprovází na této Křížové cestě naše sestry Silvana Parmegiani a Mariangela Addis, která nese kříž.