1897865_283006458513751_2114539342_n.jpg
Anunciatinky@email.cz

Líbí se Vám Blog?

Ano, líbí (69 | 97%)
Ne, nelíbí (2 | 3%)
Z Vůle Boží se v roce 2012 Alberionova větev rozrostla také do České Republiky . "Prozatím" se zde nachází jen jedna sestra.
995443_613435748686783_681991559_n.jpg

Institut Zvěstování Panně Marii - ANUNCIATINKY * ZVĚSTOVATELKY - IMSA- Istituto Maria Santissima Annunziata.

angelomaria.jpg
306050_389129574503752_1935182138_n.jpg
Jeho zakladatelem je Blahoslavený Giacomo (Jakub) Alberione Institut Zvěstování Panně Marii - Anunciatinky, zasvěcené ženy ve světě. Je to sekulární ženský Institut Annunziatine (Anunciatinky- Zvěstovatelky) jak jsou obvykle nazývány, zůstávají ve svém prostředí a ve své profesi, prožívají zasvěcení Pánu skrze evangelní slib chudoby, čistoty a poslušnosti po příkladu Marie, Panny z Nazareta. Dávají vlastní život do služeb evangelia, aby přinesly Ježíše Mistra všem lidem v duchu Paulínské rodiny.
Per informazioni - Informace

Istituto Maria Santissima Annunziata
Via Antonino Pio, 40 - 00145 Roma
tel. 06.540.96.70
fax 178.220.1620
email: imsa@tiscali.it
web: www.annunziatine.it
anunciatinky@email.cz
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách

Kde jsme ve světě

Institut in the world

Italiano

Romania

Ceco

Spagnolo

Inghlese

Polacco

Rep.Ceca piazza praga

PROSPEKT  v

Českém jazyce
 

Pro tebe

Annunciazione
Panna Maria vzorem a příkladem.

„Maria řekla, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.”
(Lk 1,38)

***

"Naše specifické poslání je toto:
ukazovat Pannu Marii dnes lidem."

(Don Alberione)

***

Anunciatinky napodobují Pannu Marii a jsou svědky tajemství Zvěstování v Církvi dnes. Formují celý svůj život podle Panny Marie z Nazareta, která se ve svém každodenním životě nechala obejmout a proměnit Duchem Svatým, přijala Pána Ježíše a darovala nám ho.

 

***

Zvěstování vtělení Božího Syna,  souhlas „Fiat'' a odevzdání se ve slovech “Jsem služebnice Páně...“ představují počátek největšího tajemství naší spásy. Být Anunciatinka znamená spoluúčast ve víře na této
události a její znovuprožívání v přítomném čase lidských dějin.

Beato Alberione

Sito ufficiale in Italia

www.anunciat.mypage.cz

facebook.com/Anunciatinky 
anunciatinky@email.cz

Institut Zvěstování Panně Marií

Bl. Jakub Alberione v Církvi

"Vaše apoštolské dílo má smysl, když se děje v Kristu a v Církvi... Pro správné naplnění vašeho povolání je nezbytné být aktivní v Církvi a skrze Církev být v Bohu.
  
(Bl. Alberione)

***

Tato slova našeho zakladatele Anunciatinkám připomínají, že jsme součástí Církve a máme mít církevní charakter, aby každá z nás byla znamením v Církvi a služebnicí Božímu lidu.

Beato Alberione

" Každý Institut zasvěceného života je darem, který Duch Svatý dává Církvi a pro Církev.“ (LG 43)

***

"Zasvěcený život, postaven na Evangeliu je celkovým oddáním se Bohu, pro život a svatost Církve." 
                                      (Can. 574)

              ***               

   Je zapotřebí duší, které opravdu milují  Pána,
které budou hořet láskou k Němu;
ne osoby průměrného ducha,
ale štědré duše ... které tvoří z Božího slova střed knihy
 jejich života, v ní budou číst, uchovávat  a přinášet ho, tak i ony budou světlem.!


(Bl. Jakub  Alberione) 

Contatti  

Radostná zvěst


Zasvěcené ve světě

Institut Zvěstování Panně Marií je součástí Paulínské rodiny, jedním z deseti odvětví rodiny Paulínek, založen bl. Jakubem Alberione.

***

Institut schválil papež Jan XXIII. v roce 1960. Je tvořen zasvěcenými ženami, které žijí podle evangelijních rad ve svém světském stavu a v rámci svých sociálních závazků a jsou povolané k šíření poselství spásy. Prvotním úkolem Institutu je vzdávání slávy Bohu a posvěcení svých členů. Zvláštní poslání je sloužit v Církvi a spolupracovat s ní, přinášet Ježíše Mistra, který je Cesta, Pravda a Život, a šířit pravdu křesťanské víry a mravů, „křesťanskou etiku“, k proměně individuálního a společenského života ve všech formách, především s využitím moderních prostředků komunikace.

   

Zemřel 26. listopadu 1971 krátce po tom, co ho osobně navštívil papež Pavel VI. Poslední slova, která vyslovil, byla: „Umírám…Ráj!
“ a ještě: „Modlím se za všechny.“

 

torna su
***

free glitter text and family website at FamilyLobby.com 

free glitter text and family website at FamilyLobby.com 

 

Istituto Maria Santissima Annunziata - Via Antonino pio, 40 – 00145 Roma – tel. 06/540.96.70 -- Contatti

 

2013 - Nuovo pieghevole delle Annunziatine

Institute of Our Lady
of the Annunciation

Italiano

Romania

Ceco

Spagnolo

Inghlese

Polacco

 

Con Maria per modello

Logo personale

" Ecco l'Ancella del Signore: si faccia di me secondo la tua parola". (Lc 1,38)

***
"La vostra missione è precisamente questa:
rappresentare oggi Maria dinanzi agli uomini".
(Don Alberione)

***

Le Annunziatine, imitatrici di Maria e testimoni del mistero dell'Annunciazione nell'oggi della Chiesa, modellano tutta la loro vita sulla Vergine di Nazareth, che nella semplicità della vita quotidiana si è lasciata possedere e trasformare dallo Spirito Santo, ha accolto Gesù e lo ha donato.

***

L'annuncio dell'Incarnazione del Figlio di Dio e l'assenso di Maria nel dire:"Ecco l'Ancella.." rappresentano il più grande evento della storia della nostra redenzione. Perciò Annunziatine vuol dire partecipare a questo evento, rivivendolo nella storia dell'umanità del nostro tempo.

 

Sfoglia opuscolo

Con Don Alberione nella Chiesa

" La vostra azione apostolica, ha ragione di essere in quanto è in Cristo e nella Chiesa... Per vivere la vocazione bisogna che vi inseriate nella Chiesa e, attraverso la Chiesa, in Cristo".

(Beato Alberione)

Questa parola del Fondatore consente alle Annunziatine di assumere il carattere di ecclesialità, per cui ognuna di noi diviene segno della Chiesa, la rappresenta realmente ed è al servizio del popolo di Dio.

Sito Alberione

 

" Ogni Istituto di vita consacrata è un dono che lo Spirito fa alla Chiesa e per la Chiesa". (LG 43)

***

" Lo stato di coloro che professano i consigli evangelici appartiene alla vita e alla santità della Chiesa". (Can. 574)

Sito Ufficiale Annunziatine Italia
Annunziatine nel mondo
Annunziatine di don Alberione
Annunziatine scrivono
Vivinellagioia

Sito Ufficiale

Depliant Depliant originale stampabile originale

Consacrate nel mondo

L'Istituto "Maria Santissima Annunziata", aggregato alla Società San Paolo, è uno dei dieci rami della Famiglia Paolina fondata dal Beato Don Giacomo Alberione.

Approvato da papa Giovanni XXIII nel 1960, è formato da consacrate a Dio che, con la professione dei consigli evangelici, nella loro condizione secolare e nell'ambito dei loro impegni sociali, si dedicano, alla diffusione del messaggio della salvezza.

L'Istituto ha per primo fine la gloria di Dio e la santificazione dei membri. Il fine speciale è questo: servire e cooperare con la Chiesa nel dare all'umanità Gesù Maestro, Via, Verità e Vita, con la diffusione del pensiero cristiano, della morale cristiana, e dei mezzi di elevazione della vita individuale e sociale particolarmente in forme moderne.

 

Scrivi

Ci vogliono anime che amino davvero il Signore,
che brucino di amor di Dio, non persone di mezza qualità,
ma anime generose...che fanno della
Parola di Dio
il libro centrale della loro vita, che lo leggono,
portano e lo fanno arrivare,
così, anch'esse saranno luce !


(Beato don Alberione)

 

torna su
***

 

For you

Institute Annunciation of Mary

The joyful announcement

 

 


With Mary as model

She said:” Behold the handmaid of the Lord,
Be it done unto me according to thy word.”(Lc 1, 38)

Your specific mission is the following: "to present Virgin Mary to the people of today"
Fr. James Alberione

***

The annunciatines, imitators of Mary and
testimonies of the mystery of annunciation today
in the Church, model their lives following the example of
the Nazareth Virgin, that in the simplicity of daily life
has led herself be guided and transformed by the Holy Spirit,
has received Jesus and has given him to the world.

***

The announcement of the incarnation of the Son of God
and the assumption of Mary when saying: “Behold the handmaid….”
represent the biggest happening in the history of our redemption.
Therefore, Annunciatine means to participate in this happening,
making it revive in the   history of humanity of our time.

 

With Fr. James Alberione in the Church


“The apostolic reason, of the annunciatine, has reason of being
as for as it is in Christ and in the Church…To live the vocation
it needs that they integrate in the Church, and through the Church,
in Christ.”
(Beatified Alberione)

These words of the founder permit the annunciatines to assume the
character of ecclesiastity for which each one of us is transformed
in a sign of the Church, represent it and are in the service of the
God’s people.

 

Beato Alberione

“Each Institute of consecrated life is a gift that the Holy Spirit
gives to the Church and for the Church” (LG 43)

**

“The state of whom profess the evangelic counsels in those
Institutes belong to the life and sanctity of the Church….”
(Can. 574)
 

Consecrated in the world

annunciatines Filippine


The Institute “Annunciation of Mary”, added to the Saint Paul
Society, is one of the ten branches of the Pauline Family founded
by the
beatified Fr. James Alberione.

***

Approved by the Pope John XXIII in 1960, it is formed by misses
consecrated to God, with the profession of the evangelic
counsels, in their secular condition and in the ambit of their
social occupations, they dedicate to the diffusion of the salvation  message

***

The institute has as first purpose the glory of God and the  sanctification of its members. The special purpose is this:to serve and cooperate in the Church giving Jesus Master
Way, Truth and Life to humanity, with the diffusion of
Christian thought, of Christian morality, and the means of     individual and social life elevation particularly modern means.

“It is needed souls that love the Lord truly, that burn of love to
God, not people of half quality but generous souls ….
that make of  the word of God their central book of their lives,
That read it, live it and make it arrive to others so they will also
be light.”

(Beatified Alberione)

 

torna su
***

IMSAROMANIA

 

 

----------free glitter text and family website at FamilyLobby.com----------  
Professione Perpetua di Consuela

 

Cu Maria ca model

“Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău” (Lc 1,38)

Misiunea voastră specifică este aceasta: “să o prezinte azi pe Fecioara Maria în faţa oamenilor”

(Don Alberione)

Anunţiatinele – o imită pe Maria ca martoră a Întrupării, azi în Biserică, îşi modelează viaţa, după aceea a Sfintei Fecioare din Nazaret, care în simplitatea vieţii cotidiene s-a lăsat locuită şi transformată de Duhul Sfânt, l-a primit şi l-a dăruit lumii pe Cristos.

Vestirea Întrupării Fiului lui Dumnezeu şi acceptarea Mariei prin cuvintele: “Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău!”, reprezintă cele mai mari evenimnete din istoria răscumpărării noastre. Anunţiatine înseamnă participarea la acest eveniment, retrăind-o în istoria omenirii de astăzi.


Sito Ufficiale IMSA Italia

ROMANIA Contatti

Cu Don Alberione în Biserică

“Acţiunea voastră apostolică are sens în măsura în care Cristos trăieşte în Biserică. Pentru a trăi vocaţia voastră, este necesar să vă inseraţi în Biserica lui Cristos” (Don Alberione) Acest îndemn al Fondatorului, le cere anunţiatinelor să-şi asume caracterul eclezial, prin care fiecare dintre noi devine semn al Bisericii, o reprezintă şi este în slujirea poporului lui Dumnezeu.

 

“Fiecare Institut de Viaţă Consacrată este un dar al Duhului Sfânt făcut Bisericii şi pentru Biserică”
(LG 43)

“Modul de viaţă a celor care practică sfaturile evanghelice aparţin vieţii şi sfinţeniei Bisericii”
(Can. 574)Blog e Sito di Consuela

Consacrate în lume

Institutul Maria Santissima Annunziata agregat la Societatea Sfântul Paul, este unul din cele 10 ramuri ale Familiei Pauline fondată de Don Giacomo Alberione. A fost aprobat în anul 1960 de către Papa Ioan al XXIII-lea, şi este alcătuit din femei consacrate lui Dumnezeu, care prin profesarea sfaturilor evanghelice în condiţia seculară, se dedică răspândirii mesajului mântuirii.


Institutul are ca prim scop: slava lui Dumnezeu şi sfinţirea membrilor. Scopul special este: să slujească şi să coopereze cu Biserica pentru a-l dărui lumii pe Isus Învăţătorul Calea, Adevărul şi Viaţa, prin difuzarea mesajului creştin, a moralei creştine pentru creşterea calităţii vieţii lanivel individual şi social, cu toate mijloacele moderne de comunicare.

Imsa Romania


Depliant in Rumeno

Sunt necesare suflete
care să-l iubească
cu adevărat pe Dumnezeu,
care să ardă de iubire pentru Dumnezeu,
nu persoane mediocre,
de calitate medie,
ci suflete generoase
care să facă din Cuvântului lui Dumnezeu,
cartea de bază a vieţii lor,
pe care s-o citească,
s-o poarte cu sine şi să o vestească tuturor!
Astfel, vor deveni şi ele lumină!


(Don Alberione)


***

 

Para ti

Instituto Anunciación de María

El alegre Anuncio

 

Con Maria como modelo

Ella dijo: “Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho.”. (Lc 1,38)

***
"Su misión es precisamente esta: representar hoy a María delante de los hombres".

(Don Alberione)

Las Anunciatinas, imitadoras de María y testominos del misterio de la Anunciación hoy en la Iglesia, modelan toda su vida a ejemplo de la Virgen de Nazareth, que en la semplicidad de la vida cotidiana se ha dejado guiar y transformar por el Espiritu Santo, ha recibido a Jesús y lo ha dado al mundo.

***

El Anuncio de la encarnación del HIjo de Dios  y la Asunción de María al decir: “Soy la esclava...” representan el más grande acontecimiento de la historia de nuestra redención. Por eso, Anunciatina quiere decir participar en este acontencimiento, haciendolo revivir en la historia de la humanidad de nuestro tiempo.

 

Sito Anunciatinas

Con don Alberione en la Iglesia

“La razón apostolica, de la Anunciatina, tiene razón de ser en cuanto que es en Cristo y en la Iglesia... Para vivir la vocación necesita que se integren en la Iglesia, y a través de la Iglesia, en Cristo”

(Beato Alberione)

Estas palabras del Fundador permite a las Anunciatinas asumir el caracter de eclesialidad para la cual cada una de nosotras se trasforma en signo de la Iglesia, la representa y está al servicio del pueblo de Dios.

Beato Alberione

“Cada Instituto de vida consagrada es un don que el Espíritu Santo da a la Iglesia y para la Igleia”
(LG 43)

***

El estado de quienes profesan los consejos evangélicos en esos institutos pertenece a la vida y a la santidad de la Iglesia...” (Can. 574)

 

Consagradas en el mundo

Anunciatinas

El Instituto “Anunciación de María”, agregado a la Sociedad de San Pablo, es uno de las diez ramas de la Familia Paulina fundada por el Beato P. Santiago Alberione.

Aprobado por el Papa Juan XXIII en 1960, está formado por consagradas a Dios, con la profesión de los consejos evangelicos, en su condición secular y en el ámbito de sus ocupaciones sociales, se dedican a la difusión del mensaje de salvación.

El Instituto tiene como primer fin la gloria de Dios y la santificación de sus miembros. El fin especial es este: servir y cooperar en la Iglesia dando a la humanidad a Jesús Maestro, Camino, Verdad y Vida, con la difusión del pensamiento cristiano, de la moral cristiana, y los medios de elevación de la vida individual y social particularmente los medios modernos.

Blog Imsa Messico
Blog Imsa Argentina
Imsa Messico

Se necesitan almas que amen verdaderamente al Señor, que ardan de amor a Dios, no personas de media calidad, sino almas generosas... que hagan de la Palabra de Dios el libro central de su vida, que lo lean, lo vivan y lo hagan llegar, y así también ellas serán luz”

(Beato Alberione)

 

torna su
***


Dla Ciebie

Instytut Matki Bożej Zwiastowania


Radosna Nowina

Z Maryją wzorem i przykładem

Annunciazione di autore polacco


“Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38)

***

“Waszą misją jest dokładnie to, aby dzisiaj ukazywać  Maryję  ludziom”

(ks. Jakub Alberione)

Anuncjatynki, naśladowczynie Maryi i świadkowie Tajemnicy Zwiastowania Pańskiego w dzisiejszym Kościele, kształtują swoje życie według wzoru życia Matki Najświętszej, która w prostocie codzienności powierzyła się Bogu, pozwoliła się przemienić Duchowi Świętemu i przyjęła Jezusa jako największy i najpiękniejszy Dar.

***

Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i zgoda Maryi: „Oto ja, Służebnica Pańska...”, wyrażają początek największej tajemnicy naszego zbawienia. Bycie Anuncjatynką oznacza uczestnictwo w tym wydarzeniu wiary, przeżywanym na nowo w obecnej chwili historii ludzkości.

Z Ks. Alberione w Kościele

„Wasza praca apostolska ma sens, jeżeli dokonuje się w Chrystusie i w Kościele... Aby żyć i wypełniać wasze powołanie, musicie włączyć się w Kościół, a przez Kościół – w Chrystusa”.  (błogosławiony Alberione)

***

Te słowa Założyciela przypominają Anuncjatynkom, że są częścią Kościoła, którego każda z nich jest znakiem i przedstawicielem w służbie Ludowi Bożemu.

Beato Alberione

Każdy Instytut Życia Konsekrowanego jest darem, jaki Duch Święty daje Kościołowi i dla Kościoła”.
(LG 43)

***

Życie konsekrowane przez profesję rad ewangelicznych jest całkowitym oddaniem się Bogu dla życia i uświęcenia Kościoła”. (KPK 574.1)

Giovanni Paolo II

Uświęcajcie świat


Madonna Nera di Czestochowa

Instytut Matki Bożej Zwiastowania, związany z Towarzystwem Świętego Pawła, jest jedną z dziesięciu wspólnot tworzących Rodzinę Świętego Pawła, założoną przez błogosławionego
Jakuba Alberione.

***

Instytut zatwierdzony przez błogosławionego papieża Jana XXIII w 1960 r., tworzą osoby konsekrowane, które żyją w duchu rad ewangelicznych. Zaangażowane w realizację swego powołania „w świecie”, poświęcają się czynnemu apostolstwu, i tak głoszą dobrą nowinę o zbawieniu.

***

Pierwszym zadaniem Instytutu jest oddanie chwały Panu Bogu i uświęcenie jego członków. Szczególną misją natomiast jest współpraca z Kościołem w ofiarowaniu ludzkości Jezusa – Mistrza, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Dokonuje się to przez głoszenie prawd wiary i moralności chrześcijańskiej dla przemiany życia osobistego i społecznego, także przy użyciu współczesnych form przekazu i komunikacji.

Potrzeba dusz, które naprawdę pokochają Pana,
które będą płonąć dla Niego miłością;
nie chodzi o osoby przeciętnego ducha,
ale o dusze szczodre... które uczynią Słowo Boże
Księgą ich życia,
z którego będą czerpać mądrość i łaskę,
i w ten sposób staną się jak światło!

(błogosławiony ks. Alberione)

 

torna su

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.  Jan  3:16
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3:16
Sestavuji aktuální kalendář ...


10897970_10205685351523096_9040590335538358571_n.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one